Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving en betaling van een reis
Een inschrijving gebeurt via het invullen van het reservatie formulier op de website of via e-mail. U bent ingeschreven na ondertekening en het betalen van het voorschot van 30% van de totaalsom. De voorschot- en saldofactuur worden opgestuurd ter bevestiging van de reservatie. Het feit dat de deelnemer het voorschot of het saldo niet betaalt, betekent geenszins dat het contract wordt opgeheven. Dit met alle annulatie kosten ten gevolge. Het saldo dient in alle gevallen uiterlijk 45 dagen voor het vertrek betaald te worden. Wie met zijn/haar handtekening nog andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van al die personen. Elke deelnemer dient te weten dat hij voor zijn eigen risico handelt.

2. Reissom
De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn btw inclusief. Ze werden ter goeder trouw berekend op 1 April 2020 volgens de toen geldende koersen. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen bij wijzigingen van wisselkoersen. Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van alle reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulatie moet ons wel schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van ons bericht van prijsverhoging. “Een wettelijke borgtocht ten bedrage van € 30.000 dekt onze groepsverbintenissen onder de door het Koninklijk besluit van 30 juni 1996 gestelde voorwaarden.” Conform Art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01-04-1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25-04-1997 is Belgian Sports Holidays door Europese Goederen en Reisbagageverzekeringsmaatschappij nv., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw. 

3. Wijzigingen door de deelnemer
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gemaakte boeking rekenen wij u € 50 wijzigingskosten aan. Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annulatie kosten van toepassing zijn.

4. Reservatie vluchten en treinen
4.1 Belgian Sports Holidays kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen/annulaties (en de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen) van de door de klant bestelde vluchten of treinreizen.

5. Annulatie door de deelnemer
Indien een inschrijving ongedaan wordt gemaakt, wordt onafhankelijk van de annulatiedatum aangerekend:
• annulatie tot 8 weken voor afreis: 10 % van de reissom
• annulatie tot 4 weken voor afreis: 50 % van de reissom
• annulatie tot 24 uur voor afreis: 80 % van de reissom
• annulatie < 24 uur voor afreis: 100 % van de reissom

6. Annulatie of wijziging van het contract door Belgian Sports Holidays
Belgian Sports Holidays behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die Belgian Sports Holidays bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan. De deelnemer krijgt de volledige, reeds betaalde, inschrijvingssom terug. Belgian Sports Holidays mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen.

7. Laattijdige betaling
Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend, loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheid intrest van 10 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

8. Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de nodige documenten. Alle gevolgen bij niet-naleving van de plaatselijke onderrichtingen en de daaraan verbonden kosten zijn ten zijnen laste. Eén reisdocumenten set per kamer wordt toegestuurd.

9. Klachtenregeling
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en schriftelijk aan Belgian Sports Holidays melden, zodat onmiddellijk naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot het hotel, tot de reisbemiddelaar of tenslotte rechtstreeks tot Belgian Sports Holidays. In elk geval moet de reiziger aan Belgian Sports Holidays de kans geven een mogelijke tekortkoming nog tijdens de reis te verhelpen. Na de reis worden – zonder deze kennisgave tijdens de reis – geen klachten meer aanvaard. Alle roadbooks worden ter goeder trouw opgemaakt.
Werd een klacht ter plaatse dan nog niet bevredigend opgelost, dan kan de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen

Exclusief Aanbod

Op al onze fietsvakanties

Waar wacht je nog op?